Contact

x
Corporate Governance

Corporate Governance

Bij goede corporate governance gaat het in essentie om een efficiënt toezicht op het bestuur (de ‘checks’) en om een evenwichtige verdeling van invloed tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de ‘balances’). De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving van de hernieuwde Code Corporate Governance. Zij leggen hierover – sinds 2004- verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Klokkenluidersregeling

Wanneer personeelsleden onregelmatigheden constateren, moeten zij dit veilig en probleemloos kunnen melden bij een meerdere of een vertrouwenspersoon. In de Klokkenluidersregeling van Ctac is vastgelegd hoe de vennootschap omgaat met dit soort meldingen. Voorop staat dat het doorgeven van onregelmatigheden geen consequenties mag hebben voor de positie van de medewerker.
Download de Klokkenluidersregeling.

Disclosure policy

Als beursgenoteerde vennootschap is Ctac verplicht zeer zorgvuldig om te gaan met alle uitingen die van invloed kunnen zijn op koersstijgingen of –dalingen. Zo dient informatie algemeen toegankelijk, tijdig, feitelijk en accuraat te zijn. Een compleet overzicht van alle afspraken met betrekking tot schriftelijke en mondelinge communicatie rondom Ctac vindt u in de Disclosure Policy. Download de Disclosure Policy.

Remuneratiebeleid

Het remuneratiebeleid van Ctac geeft aan welk beleid er gevoerd dient te worden met betrekking tot de beloning van de leden van de raad van bestuur en leidinggevenden.
Download het remuneratiebeleid van Ctac

Vennootschapsrecht en effectenrecht

De statuten van Ctac zijn grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de Ctac organisatie. U kunt de integrale tekst van de nu geldende statuten zoals deze luiden na akte van statutenwijziging op 6 juni 2013 hieronder downloaden.
Download de statuten van Ctac.