Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van Ctac (hierna “de Website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder Ctac wordt verstaan Ctac NV en alle aan haar gelieerde bedrijven.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Ctac niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Ctac is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Ctac. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Ctac of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ctac mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Koppeling naar websites van derden

Ctac draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Ctac aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Ctac verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Ctac aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Wijzigingen van derden

Ctac behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

Copyright

De Website is eigendom van Ctac. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Ctac of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ctac mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

E-mail

E-mail kan vertrouwelijke en/of beschermde informatie bevatten die eigendom is van Ctac Group. Deze e-mail is alleen bedoeld voor de beoogde ontvanger, d.w.z. de persoon aan wie de e-mail gericht is. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, is het u niet toegestaan dit bericht, of delen ervan, te lezen, te printen, te bewaren, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt gelieve u de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en (alle kopieën van) dit bericht te verwijderen.